Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com WinMENTOR: ERP gestiune, contabilitate Romania
ro

MENTOR este destinat utilizării de către firme cu profil de comerţ en-gros şi en-detail, producţie industrială şi agricolă, construcţii, audit financiar-contabil, alimentaţie publică, servicii, etc. Pachetul de programe este astfel conceput încât poate fi folosit şi de către persoane neiniţiate în contabilitate, odată ce configurarea iniţială a fost definitivată sub îndrumarea coordonatorului departamentului economic. În momentul introducerii datelor din documentele primare în machete, programul generează automat înregistrările contabile aferente, acestea putând fi vizualizate imediat.

Evidenţa contabilă

WinMENTOR® asigură posibilitatea introducerii planului de conturi specific firmei Dvs. Cu aceste adaptări puteţi folosi analitice pe un număr nelimitat de nivele. Programul calculează automat coeficientul diferenţelor de preţ la mărfuri, închide automat conturile de venituri şi cele de cheltuieli, conturile de TVA. Pentru firmele asociate în participaţiune, programul asigură distribuirea procentuală a veniturilor şi cheltuielilor. Întrucât înregistrările contabile sunt efectuate automat, programul compune şi explicaţiile acestora, detaliate conform opţiunii utilizatorului. Înregistrările contabile efectuate automat de program pot fi completate, eventual, cu note contabile diverse (ex.: pentru cheltuieli de constituire, repartizarea profitului, impozit pe dividende). Este posibilă şi obţinerea unei balanţe cumulate pentru firmele din cadrul unui grup.

Stocuri

WinMENTOR rezolvă integral problema stocurilor, în strânsă legătură cu aspectul contabil. Iată câteva caracteristici:

 • evidenţa multi-gestiune cantitativ-valorică sau global-valorică;
 • descărcarea automată din stoc pe baza metodelor de gestiune cunoscute: FIFO, LIFO, CMP, identificare specifică;
 • nomenclatorul articolelor de stoc este compact (pentru intrări cu preţuri diferite la acelaşi articol nu se creează poziţii noi în nomenclator);
 • posibilitatea înregistrării automate a patru taxe asociate pentru fiecare articol de stoc în parte;
 • identificarea rapidă a articolelor din stoc prin folosirea claselor de încadrare şi a atributelor de caracterizare;
 • folosirea de unităţi de măsură multiple, cu transformarea automată a cantităţii şi a preţului pe baza parităţilor specificate;
 • evidenţa pe serii, termene de garanţie şi date de expirare;
 • calculul coeficientului de diferenţe de preţ în cazul evidenţei global-valorice.

Rezolvarea documentelor legate de înregistrarea stocurilor şi a serviciilor se face pe machete specializate, cu aspect asemănător cu cel al formularelor tipizate. Posibilităţi:

 • intrări de stocuri sau servicii pe facturi, avize de expediţie, chitanţe fiscale, bonuri de achiziţie, cu evidenţierea diferenţelor constatate la recepţie şi tipărirea de note de recepţie corespunzătoare;
 • intrări din import (DVI) şi calcul automat al preţului de import, cu toate componentele acestuia (transport, asigurare, taxe şi comisioane vamale, accize, etc.);
 • intrări din producţia proprie;
 • ieşiri spre consum, cu preluarea automată a consumurilor specifice aferente comenzilor interne lansate în producţie şi tipărirea de bonuri de consum;
 • vânzări de mărfuri sau produse din stoc sau vânzări de servicii evidenţiate pe agenţi de vânzare, cu tipărirea facturilor, avizelor de expediţie sau chitanţelor fiscale corespunzătoare;
 • vânzări la export, cu tipărirea de invoice;
 • transfer de articole din stoc între gestiuni, modificări de stoc (modificarea preţului de înregistrare, măriri sau diminuări de stoc), cu tipărirea de note de transfer sau avize de expediţie;
 • evidenţa comenzilor emise către furnizori şi a comenzilor de la clienţi, cu tipărire de facturi proforma;
 • evidenţa facturilor nesosite, aferente intrărilor pe avize de la furnizori şi a facturilor de întocmit, posibilitatea tipăririi facturilor corespunzătoare avizelor emise;

WinMENTOR înregistrează orice tip de discount, cu posibilitatea de distribuire pe preţuri a discounturilor de la furnizori şi generarea automată de discounturi pentru vânzări în funcţie de valoarea facturii, volumul tranzacţiilor încheiate cu clientul, cantitatea facturată către un client sau termenul de plată a facturii. Pentru toate tipurile de documente de vânzare se pot urmări termene de plată şi majorări de întârziere la plată.

Furnizori şi clienţi

WinMENTOR dă posibilitatea împărţirii în clase de încadrare, în funcţie de necesităţile curente de operare, pentru identificarea rapidă a partenerilor. Pachetul de programe păstrează în nomenclatorul de parteneri o singură înregistrare, indiferent de moneda tranzacţiei sau de tipul contabil al partenerilor (furnizori, furnizori de imobilizări, furnizori plătiţi în avans, furnizori – facturi nesosite, clienţi, încasări în avans de la clienţi, clienţi – facturi de întocmit); în funcţie de macheta în care este utilizat un partener, fie el furnizor sau client, programul identifică tipul contabil potrivit pentru a trata corect cazul propus spre rezolvare.

 • Pe baza creditelor acordate clienţilor, WinMENTOR semnalează situaţiile în care pe un document de ieşire este depăşit plafonul de creditare acordat unui client.
 • Programul permite acordarea de discounturi automate pentru fiecare articol din stoc sau serviciu vândut în funcţie de volumul tranzacţiilor înregistrate în decursul timpului cu un client.
 • Se pot consulta în orice moment fişe lunare sau anuale de clienţi şi furnizori în lei sau valută, balanţe de furnizori sau clienţi, situaţia furnizorilor neachitaţi sau a clienţilor datornici.
 • WinMENTOR permite lucrul cu parteneri externi (cu care se efectuează tranzacţii în valută), precum şi efectuarea operaţiunilor de compensare cu terţii, pe bază de proces verbal de compensare.
 • Stingerea obligaţiilor de plată sau încasare pentru parteneri poate fi făcută şi într-o monedă diferită de cea care a generat obligaţia respectivă.
 • Lista încasărilor lunare de la clienţi, permite evidenţa stingerii obligaţiilor de încasare pe clase de parteneri sau pe agenţii de vânzări care au intermediat vânzările.

Încasări şi plăţi

 • WinMENTOR permite legarea plăţilor şi încasărilor de documentele primare care au generat obligaţia de plată sau încasare. Problema plăţilor şi încasărilor în valută este rezolvată complet, cu înregistrarea automată a diferenţelor de curs valutar.
 • Evidenţiază operaţiunile bancare aflate în curs (cambie, cec, bilet la ordin, etc.).
 • Gestionează complet avansurile de trezorerie prin plăţi, restituiri şi justificarea sumelor cheltuite.
 • Tipăreşte registre de casă şi de bancă în lei sau valută; sumele în curs de decontare pot fi tipărite separat pentru încasări sau plăţi în curs, cu evidenţierea datei reale sau probabile de decontare.

Liste şi rapoarte

Pentru a rezolva problemele legate de marea varietate de imprimante aflate pe piaţa de produse hardware, programul permite listare în mod grafic (imprimante laser sau cu jet) sau mod text (imprimante cu ace). Astfel, pentru cei ce deţin imprimante care nu pot tipări în mod text liste în format landscape, modul grafic permite imprimarea pe formate A4 pentru orice listă, indiferent de lăţime.

Ordonarea după valorile crescătoare din oricare coloană, gruparea liniilor după valorile comune din coloane, impunerea de condiţii de filtrare a liniilor din listă, centralizarea automată şi alte operaţii asemănătoare pot fi configurate de utilizator în funcţie de necesităţile apărute în exploatarea pachetului de programe.

Foarte important este faptul că, în situaţia în care aceeaşi listă necesită grupări, filtrări şi configurări diferite pentru a răspunde unor cerinţe diverse, utilizatorul poate salva variante ale listei originale, astfel încât denumirea specificată apare în meniul modulului de liste la acelaşi nivel cu lista originală livrată odată cu WinMENTOR.

Câteva dintre listele ce pot fi obţinute:

 • liste contabile: balanţa de verificare în lei sau valută, registrul jurnal de înregistrări contabile, fişe analitice de cont, fişe şah de cont, cartea mare, realizări pe activităţi în lei sau valută, deconturi de asociere în participaţiune, declaraţii privind obligaţii de plată la bugetul de stat, s.a;
 • liste de TVA: jurnal de cumpărări, jurnal de vânzări, registrul de încasări din magazin, declaraţiile de TVA;
 • liste pentru casă şi bancă: registre de casă şi bancă (lei sau valută), liste de plăţi şi încasări în curs de decontare (cambie, cec, bilet la ordin), etc;
 • stocuri: liste de intrări de la furnizori (inclusiv importuri, cu detalierea modului de calcul al preţului de import) sau din producţie proprie, liste de consumuri, liste de vânzări, fişe de magazie, balanţa stocurilor, raport de gestiune ş.a;
 • liste de furnizori/clienţi/avansuri de trezorerie: fişa de furnizor/client, balanţa de furnizori/clienţi, fişa de avans spre decontare, balanţa avansurilor spre decontare, lista furnizori neachitaţi, clienţi datornici, lista încasărilor de la clienţi, ş.a.

Multumim pentru abonare la newsletter. Veţi primi un email de confirmare.